מהו מלאך?

מלאך= (באנגלית) אנג'ל,  מקור המילה ביוונית  אנגלוס = שליח.

אמרו חז"ל:  אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות.
כוונת חז"ל, כי המלאך אינו עושה שליחות של רחמים ודין יחד משום שהמלאך יונק מצד ימין וצד שמאל,
מצד החסד ומצד הגבורה.
כאשר המלאך יונק מצד אחד בלבד, הוא עושה את שליחותו מאותו צד ולכן ביכולתו לעשות מספר שליחויות.
כפי שהאדם נחלק לנפש רוח נשמה בגוף גשמי, כך מלאך מחולק לנפש, רוח, נשמה רוחני, לכן שמו משתנה
לפי מדרגת שליחותו.

הקב"ה לא קרא בשמות המלאכים, עשרה מהם מיכאל, עשרה גבריאל וכו' כדי שלא תהיה קנאה בניהם.
בכל יום הקב"ה בורא כתות מלאכים משורש כתות קיימות, אך מיכאל וגבריאל הם שרי מרכבה העומדים מזמן בראשית.
כאשר האדם מזכיר שמות מלאכים הם מיד נענים לו ולכן צריך זהירות בעניין, שלא יהיה האדם כמהתל בהם חלילה ואז יפגעו בו וזאת סכנת נפשות ממש.

בהזכרת שמו של מלאך, הקול מתלבש ומתעטף  באוויר עם חומר וקליפות, לכן במכה עשירית במצרים ירד הקב"ה בעצמו והכה את המצרים,  שנאמר:
"ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך"
מדוע? משום שהארץ הייתה מלאה גילולים ואם היה יורד מלאך היה המלאך מתלבש בזוהמה הגשמית והרוחנית ונטמא, אבל הקב"ה אש אוכלה הוא אין דבר העומד לפניו ואינו מקבל טומאה.

ארבעה מלאכי בראשית  מיכאל, גבריאל, נוריאל, רפאל
כנגד ארבעה יסודות שיש בעולם, עפר, מים, רוח, אש.


מיכאל   =  זכות אברהם.           גבריאל  =  זכות יצחק.
נוריאל   =  זכות יעקב.               רפאל   =   זכות אדם הראשון.

המלאכים נקראים אישים מתגלגלים, אך שלא יעלה בדעתך כי הם מתגלגלים בבני אדם כדי להיות נשמות בגוף גשמי.
אם כך יהיה, תחסר דמותו של מקור עליון חלילה, אלא העניין הוא  כמדליק נר מנר וכך מתפשט הניצוץ
מהעליונים עד הנפש הגשמי ומאיר.
יש מהמלאכים שהם מן המזיקים וצורתם צורת נשים או עזים המקנאים בבני אדם ולעיתים מזיקים לו.
"מי יעלה בהר ה" (תהלים)

אמרו חז"ל: הסולם מוכן לכל מי שירצה לעלות בו לשמים.
כל אדם יש לו את היכולות אם יחפוץ בכך, אך ידע כי עליו לעמול ולעבוד בקדושת ה',  שלא ידמה בעיניך כי
הדבר אינו אפשרי לאדם.
א. יטהר ויקדש את עצמו במותר לו.
ב. שמירת העיניים, שלא יראה האדם את מה שאסור לראות וכן ימשיך שלא יתאווה במה שאינו נכון.

Scroll to Top
דילוג לתוכן