מהו מלאך?

מלאך= (באנגלית) אנג'ל,  מקור המילה ביוונית  אנגלוס = שליח.

אמרו חז"ל:  אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות.
כוונת חז"ל, כי המלאך אינו עושה שליחות של רחמים ודין יחד משום שהמלאך יונק מצד ימין וצד שמאל,
מצד החסד ומצד הגבורה.
כאשר המלאך יונק מצד אחד בלבד, הוא עושה את שליחותו מאותו צד ולכן ביכולתו לעשות מספר שליחויות.
כפי שהאדם נחלק לנפש רוח נשמה בגוף גשמי, כך מלאך מחולק לנפש, רוח, נשמה רוחני, לכן שמו משתנה לפי מדרגת שליחותו.

הקב"ה לא קרא בשמות המלאכים, עשרה מהם מיכאל, עשרה גבריאל וכו' כדי שלא תהיה קנאה בניהם.
בכל יום הקב"ה בורא כתות מלאכים משורש כתות קיימות, אך מיכאל וגבריאל הם שרי מרכבה העומדים מזמן בראשית.
כאשר האדם מזכיר שמות מלאכים הם מיד נענים לו ולכן צריך זהירות בעניין, שלא יהיה האדם כמהתל בהם חלילה ואז יפגעו בו וזאת סכנת נפשות ממש.

בהזכרת שמו של מלאך, הקול מתלבש ומתעטף  באוויר עם חומר וקליפות, לכן במכה עשירית במצרים ירד הקב"ה בעצמו והכה את המצרים,  שנאמר:
"ועברתי בארץ מצרים אני ולא מלאך"
מדוע? משום שהארץ הייתה מלאה גילולים ואם היה יורד מלאך היה המלאך מתלבש בזוהמה הגשמית והרוחנית ונטמא, אבל הקב"ה אש
אוכלה הוא אין דבר העומד לפניו ואינו מקבל טומאה.

ארבעה מלאכי בראשית מיכאל, גבריאל, נוריאל, רפאל
כנגד ארבעה יסודות שיש בעולם, עפר, מים, רוח, אש.

מיכאל = זכות אברהם. גבריאל = זכות יצחק.
נוריאל = זכות יעקב. רפאל = זכות אדם הראשון.

המלאכים נקראים אישים מתגלגלים, אך שלא יעלה בדעתך כי הם מתגלגלים בבני אדם כדי להיות נשמות בגוף גשמי.
אם כך יהיה, תחסר דמותו של מקור עליון חלילה, אלא העניין הוא  כמדליק נר מנר וכך מתפשט הניצוץ מהעליונים עד הנפש הגשמי ומאיר.
יש מהמלאכים שהם מן המזיקים וצורתם צורת נשים או עזים המקנאים בבני אדם ולעיתים מזיקים לו.
"מי יעלה בהר ה" (תהלים)
אמרו חז"ל: הסולם מוכן לכל מי שירצה לעלות בו לשמים.
כל אדם יש לו את היכולות אם יחפוץ בכך, אך ידע כי עליו לעמול ולעבוד בקדושת ה',  שלא ידמה בעיניך כי הדבר אינו אפשרי לאדם.
א. יטהר ויקדש את עצמו במותר לו.
ב. שמירת העיניים, שלא יראה האדם את מה שאסור לראות וכן ימשיך שלא יתאווה במה שאינו נכון.
ג. יתפלל בכוונה הלב וה' לנגד עיניו תמיד.
ד. יחרוט בעט ברזל על לוח ליבו כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, מחייה את כולם ללא הפסק של רגע אחד.
ה. ישוב אל ה' יותר ויותר מיום ליום.

למדנו על חכמינו ז"ל הרבים קדושי עליון יהודים פשוטים, שעסקו בהתבוננות (מדיטציה) על פי הקודש ונפתחו להם שערי שמים ומראות עליונים.
קדושים אלה זכו ל"סיעתא דשמיא", על ידי יגיעה רבה ועצומה בכל יום, רחקו מהבלי העולם ומסרו את נפשם על קדושת ה'.

מלאכים

אופן אחד שמו סנדלפו-ן.
הוא המלאך שמגיע למרום הנשמע והוא מגזירת הדיבור על אופניו.
4 אופנים תחת רשותו וכולם מנשאים את מלכם ובשעה שישראל מתפללים, כל צבא המרום שמלפנים הפרגוד מבטלים את הגזירות
מרוב אהבת האבות, אברהם, יצחק ויעקב.

כאשר אופני גבורה (דין) מרקדים ,כולם עומדים בבהלה.
כאשר ישראל אומרים קדוש קדוש קדוש, גם האופנים מרננים ועושים בתופים ובמחולות ואומרים קדוש קדוש קדוש כפי שנאמר
בתפילת  "נקדישך וכתר" של שחרית ומנחה.

למטה מהם גלגל ערבות אשר בו כרובים.
למטה ממנו גלגל  תשיעי ושמיני וכנגדם 3 ספירות עליונות עולם המושכל והוא נחשב כסא אחד.

כך בכל רקיע ורקיע כסא אחד.

בגלגל     צדק      כסא       החסד.

בגלגל    מאדים   כסא        גבורה.

בגלגל    חמה      כסא        רחמים.

בגלגל    נוגה      כסא        נצח.

בגלגל    כוכב     כסא        הוד.

בגלגל    לבנה     כסא        יסוד.

בגלגל שבתאי כסא מלכות וכל אלה תחת כסא רם ונשא.

המלאכים משתנה שמם לפי פעולתם, מלבד מלאכי בראשית.
לכן בהיכלות תראה שמות מלאכים אשר לפי גרסאות אחרות מקומם בהיכל שונה.

יש שצורתם צורת נשים או עיזים והם מהמזיקים אשר מקנאים בבני אדם וכוונתם להכשיל, לכן הם באים בדרכי מרמה.

כמעט והיו מכלים ומשחיתים הכל, אם לא עוצר בעדם מלאך יופיא-ל.
משום שהשר של הכת המחבלת עומד תחת רשותו.

המלאכים נאמר עליהם כי אין להם "קפיצים"  רק למטטרו-ן יש,  כי היה קודם אדם.
המלאכים אינם מבינים שפה ארמית מלבד מלאכי השרת.
אדם שנולד בארץ ישראל יש בו נר"ן ממט"ט וכשיוצא לחו"ל, נותנים לו לבוש מסנדלפו-ן.

כאשר האדם שב לארץ וישן במטתו, לוקחים ממנו את הנר"ן שהביא מחו"ל וטובלים בנהר דינור. אחר כך  מחזירים לו את נשמתו כשהיא נר"ן מט"ט, לבוש בתוך נר"ן סנדלפו"ן.

שלא יעלה בדעתך, כי המלאכים בחיות הקודש הם כחיות, אלא שהם נוטים במראם לאדם, אריה, נשר, שור.

מלאך באור יום
בסיפורי ילדות שמענו לא פעם כי יש מלאך טוב  השומר עלינו ומגיע תמיד בזמן השינה. ייתכן כי כל אחד מאתנו אף צייר בדמיונו את
המלאך הפרטי שלו.
הורגלנו לשמוע אודות מלאך המופיע בלילה, אך לא שמענו סיפורים אודות מלאך המופיע באור יום. בתנ"ך מצויים פסוקים רבים המתארים את הופעתו של מלאך באור יום.

לדוגמה:  המלאך עומד לפני אתון בלעם באור יום (במדבר, כ"ב, כ"א).

מלאך

דוגמה נוספת: מלאך נראה באור יום לאמו של שמשון  (שופטים, י"ג, ב').
אם כן, התגלות מלאך נעשית גם באור יום, ורק ליחידי סגולה יש את האפשרות לראותו ולחוש את כניסתו ויציאתו מהגוף בזמן העברת מסר לאדם.
בזה יבורר לך מדוע יתכן ואתה גדול ממלאך, שאם נשמתך היא מחיות עולם היצירה, אתה גדול ממלאך.

Scroll to Top
דילוג לתוכן